Sugestije i prigovori

Sugestije i prigovori

Poštovani korisnici,

iPay See d.o.o. (u daljem tekstu: Institucija), u svom poslovanju, čini sve da sa svim postojećim i potencijalnim korisnicima pruži odličnu uslugu i gradi transparentan odnos na zadovoljstvo svih strana.

Vaše mišljenje nam je od izuzetnog značaja i sa posebnom pažnjom pristupamo svakom Vašem prigovoru, predlogu ili savetu jer cilj nam je da kontinuirano radimo na poboljšanju kvaliteta naših usluga, zbog Vas, naših klijenata.

U nastavku teksta prikazano je Uputstvo za prigovore koje će Vam bliže objasniti Vaša prava koja imate u skladu sa Zakonom o platnim uslugama i Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Preporučujemo Vam da nas obavestite u svakom trenutku u kom smatrate da je Institucija napravila grešku u saradnji sa Vama.

Korisnik ima pravo na pisani prigovor Instituciji ukoliko smatra da se Institucija ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakona o platnim uslugama, Opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja koji se odnose na finansijske usluge ili obaveza iz zaključenog ugovora. Korisnik ima pravo na prigovor u roku od 3 godine od dana kada je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa.

Ako korisnik podnese prigovor po isteku navedenog roka, Institucija je dužna da ga odmah obavesti da je prigovor podnet po isteku propisanog roka, zbog čega nema obavezu da prigovor razmatra.

Način na koji možete da podnesete prigovor

Korisnik  ima pravo na pisani prigovor Instituciji ukoliko smatra da se Institucija ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, Zakona o platnim uslugama i drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, Opštih uslova poslovanja www.ipay.rs/uop, dobrih poslovnih običaja koji se odnose na finansijske usluge ili obaveza iz zaključenog ugovora.

Prigovor na rad Institucije ili našeg Zastupnika/Distributera,  možete uputiti usmeno ili u pisanoj formi. Ukoliko prigovor upućujete usmeno, zaposlenom na ovlašćenoj lokaciji Institucije pokušaćemo da Vam pružimo adekvatan  odgovor i rešimo problem odmah, ali Vas upozoravamo da Institucija nema obavezu razmatranja usmenog prigovora Korisnika. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom koji ste dobili, zaposleni Institucije odnosno zastupnik će Vam pružiti sve neophodne informacije o upućivanju pisanog prigovora. Izuzetno, ukoliko je prigovor dat telefonom tj pozivom kontakt centra na broj 011/41 42 262, Institucija će evidentirati sve podatke o prigovoru, datumu, vremenu i sadržini i postupiti u skladu sa odlukom i potvrditi prijem prigovora..

Prigovor se može podneti i preko punomoćnika -s tim da se u tom slučaju mora podneti i posebno punomoćje kojim se ovlašćuje neko lice da podnese tačno odredjeni prigovor u ime i za račun davaoca punomoćja.

Prigovor na rad Institucije ili na rad našeg zastupnika, Korisnik može podneti u pismenoj formi  u poslovnim prostorijama u kojima Institucija pruža usluge, uključujući i prostorije Zastupnika/Distributera gde se takođe pružaju usluge u ime Institucije, poštom, preko internet prezentacije Institucije, odnosno elektronskom poštom (email).

Ako je Korisnik prigovor podneo preko internet prezentacije Institucije ili elektronskom poštom (email),  kao i izuzetno u slučaju podnošenja prigovora usmeno korišćenjem telefona, Institucija će putem elektronske pošte (email) odmah potvrditi prijem prigovora.

Rok za podnošenje prigovora je  tri godine od dana kada je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa.

Ako je Korisnik podneo prigovor po isteku navedenog roka, Institucija je dužna da ga odmah obavesti da je prigovor podnet po isteku zakonom propisanog roka, zbog čeka Institucija nema obavezu da ga razmatra.

Ukoliko Korisnik nije zadovoljan odgovorom na prigovor ili mu odgovor nije dostavljen u zakonom predviđenim rokovima Korisnik može pre pokretanja sudskog spora, Narodnoj banci Srbije podneti predlog za posredovanje radi vansudskog rešavanja spornog odnosa ili podneti pritužbu – u pismenoj formi preko internet prezentacije NBS na sajtu www.nbs.rs.

PRIGOVOR NA POSLOVANJE INSTITUCIJE ILI NAŠEG ZASTUPNIKA, U PISANOJ FORMI, MOŽETE POSLATI U SVAKOM TRENUTKU, NA SLEDEĆE NAČINE:

  • U prostorijama Institucije ili na lokaciji bilo kog Zastupnika Institucije Elektronskog novca
  • Slanjem prigovora poštom na adresu: iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica, Beogradskog bataljona 4, 11030 Beograd, Čukarica
  • Slanjem prigovora na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  • Preko internet prezentacije https://www.ipay.rs/sr/sugestije-i-prigovori, popunjavanjem obrasca – Obrazac za prigovor korisnika (PDF)i uručenjem zaposlenom Institucije ili zastupnika Institucije
  • Prigovor na rad našeg Zastupnika, možete dati i u poslovnim prostorijama Zastupnika.

Potrebne informacije i dokumentacija

  • Ime i prezime, adresu, mesto i kontakt telefon korisnika;
  • Lokaciju ekspoziture odnosno uplatnog mesta;
  • Razloge podnošenja prigovora kao i podatke iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa Institucijom na koji se prigovor odnosi (broj i naziv potvrde/ugovora, iznos transakcije).

Rok za odgovor

Institucija je dužna da razmotri i dostavi odgovor na prigovor Korisniku na poštansku adresu ili elektronskim putem najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ukoliko Institucija ne može da dostavi odgovor u roku od 15 dana iz razloga koji ne zavise od njene volje, taj rok se može produžiti za još najviše 15 dana od dana prijema prigovora, o čemu će Institucija obavestiti korisnika u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Navedeno obaveštenje mora da sadrži razloge zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u roku kao i krajnji rok u kome će odgovor biti dostavljen. Institucija može odgovor da dostavi putem pošte i u obliku odštampanog primerka elektronskog dokumenta, kopija na papiru, a korisnik ima pravo da zahteva da mu se dostavi originalni dokument ili njegova overena kopija u smislu zakona kojim se uredjuje elektronski dokument (sa kvalifikovanim elektronskim potpisom ili kvalifikovanim elektronskim pečatom).

Institucija neće podnosiocu prigovora naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

Ako Institucija oceni da je prigovor osnovan, obavestiće korisnika o tome da li su razlozi zbog kojih je uložen prigovor otklonjeni, odnosno o roku za njihovo otklanjanje. U slučaju da prigovor nije osnovan, Institucija će ukazati klijentu na mogućnost podnošenja pritužbe NBS, gde svako snosi svoje troškove.

Pravo na  pritužbu NBS ili mogućnost posredovanja

Ako je klijent nezadovoljan odgovorom Institucije na njegov prigovor ili mu taj odgovor nije dostavljen u gore navedenim zakonskim rokovima, podnosilac prigovora može, pre pokretanja sudskog spora, Narodnoj banci Srbije podneti pritužbu, u pisanoj formi:

Na adresu NBS: Narodna banka Srbije, Nemanjina broj 17, 11000 Beograd

Elektronski, pritužba se podnosi NBS preko internet prezentacije na stranici NBS  www.nbs.rs  Rok za podnošenje pritužbe NBS je šest meseci od dana prijema odgovora Institucije ili protoka roka za dostavljanje odgovora Institucije na podneti prigovor.

Pritužba mora sadržati sve podatke radi identifikacije korisnika, identifikacije davaoca usluge i opisa sadržaja pritužbe tj šta se pritužbom zahteva (uz prateću dokumentaciju i prigovor). NBS odgovora u roku od 3 meseca od dana prijema, odnosno u složenijim predmetima rok se može produžiti za još tri meseca.

Ukoliko nisu utvrdjene nepravilnosti, NBS donosi rešenje i može ukazati korisniku na mogućnost da spor reše u vansudskom postupku-posredovanje pred NBS (Čl 44 Zakona o zaštiti korisnika finan.usluga) .Postupak je hitan, besplatan, i ako postignu sporazum - on je u pismenoj formi i ima snagu izvršne  isprave (klauzula izvršnosti, potvrda izvršnosti NB)

S poštovanjem

VAŠ IPAY SEE

Kontakt forma za prigovore

Sva polja označena zvezdicom (*) moraju biti popunjena.
Unesite Vaše ime
Unesite Vaše prezime
Unesite ispravnu imejl adresu
Unesite tekst Vaše sugestije ili prigovora
Invalid Input
© 2017 by iPay See d.o.o. Beograd