Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Društva iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica

Ovom politikom se uređuje prikupljanje i obrada podataka o ličnosti koje prikuplja društvo iPay See d.o.o. Beograd- Čukarica sa sedištem u Beogradu ul. Beogradskog bataljona broj 4 matični broj: 21150711 ( u daljem tekstu: iPay).

Politika se  odnosi na sve korisnike usluga iPay-a, korisnike naših aplikacija i web stranica, naše saradnike, poslovne partnere, zastupnike, distributere, klijente i dobavljače kao i na kandidate za zaposlenje u iPay-u.

Politika privatnosti opisuje vrste ličnih podataka ili ličnih informacija koje prikupljamo, kako koristimo prikupljene informacije, kako obrađujemo i štitimo informacije koje sakupljamo, koliko dugo ih čuvamo, sa kim ih delimo tj. kome ih prosleđujemo, i prava koja pojedinci mogu ostvariti u vezi sa korišćenjem njihovih ličnih podataka. 

Takođe opisujemo kako možete da nas kontaktirate kako bi ste dobili dodatne podatke o našim postupcima zaštite privatnosti i kako da ostvarujete svoja prava. 

Podaci koje prikupljamo

Podatke možemo prikupljati na različite načine, na primer preko naših sajtova, aplikacija  i društvenih mreža; na našim događajima; putem telefona, e-maila i faksa; kroz aplikacije za posao; u ličnom kontaktu; ili u vezi sa našim interakcijama sa klijentima i dobavljačima.

Možemo sakupiti izbor ličnih podataka zavisno od prirode odnosa, uključujući, ali ne ograničavajući

se na:

 • kontakt informacije (kao što su ime i prezime, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj);
 • korisničko ime i lozinka kada se registrujete na našim sajtovima i aplikacijama;
 • informacije koje se nalaze u Vašem CV-u i druge podatke o vašoj karijeri i podatke o zapošljavanju koje nam dostavljate, ukoliko se prijavite za zaposlenje kod nas;
 • jedinstveni matični broj, broj i datum izdavanja i važenja vašeg ličnog dokumenta, datum rođenja, kao i državni organ koji je izdao vaš lični dokument, uključujući i skenirani/očitani odnosno fotokopirani lični dokument;
 • vaše fotografije-„selfije“
 • podatke o transakcijama koje vršite prilikom korišćenja naših usluga, uključujući geografsku lokaciju;
 • podatke o računaru i mobilnom uređaju, IP adresu vašeg računara, datum i vreme na koji pristupate našoj veb stranici, internet adresu koja se koristi za povezivanje na našu veb lokaciju kada nas posetite;
 • podatke potrebne zbog usklađenosti sa AML propisima

Sve informacije koje pružate iPay-u moraju biti tačne i istinite.

Ako vam bude zatraženo da navedete detalje o e-mail adresi primaoca ili drugim sredstvima za identifikaciju, kada je potrebno, morate voditi računa da pravilno unesete tačne podatke o tome kome želite da pošaljete novac. mi nećemo biti odgovorni za bilo kakvu grešku koju napravite prilikom unosa primaoca sredstva za identifikaciju.

Pri pružanju ličnih podataka bilo kog lica (osim vas) tokom vaše upotrebe naših usluga, odgovorno tvrdite da ste dobili takvu saglasnost da unesete njegove lične podatke, kao i njegovu saglasnost prikupljanju, korišćenju i objavljivanje takvih ličnih podataka, za svrhe navedene u ovom Politikom.

SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA

iPay prikuplja i koristi podatke u skladu sa propisima za sledeće svrhe

 1. vršenje platnih transakcija uključujući i transakcije sa elektronskim novcem;
 2. vršenje poravnanja transakcija kroz kartičnu šemu;
 3. ako je to zakonom dozvoljeno i ako ste na to dali vaš pristanak slanje promotivnih materijala, upozorenja o raspoloživim proizvodima, ponudama, pozivima na naše događaje i drugim komunikacijama;
 4. obrade podataka radi selekcije zaposlenih;
 5. kreiranje i upravljanje vašim nalozima na našim sajtovima i aplikacijama;
 6. odgovaranje na pitanja i zahteve pojedinaca;
 7. upravljanje, procenjivanje i unapređenje našeg poslovanja (uključujući razvoj, poboljšanje, analizu i unapređenje naših usluga, upravljanje našim komunikacijama, izvođenje analitike podataka i obavljanje računovodstva, revizije i drugih unutrašnjih funkcija);
 8. zaštitu od prevare, identifikaciju i nastojanje da se spreči prevara i druge nezakonite aktivnosti, potraživanja i druge obaveze;
 9. sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i
 10. poštovanje i primenu važećih propisa, industrijskih standarda, pravila finansijskih institucija i kartičarskih organizacija, ugovornih obaveza i naših politika.

Sva obrada će biti obavljena u skladu sa propisima, uz saglasnost, eksplicitnu ili saglasnost datu implicitnom-konkludentnom radnjom od strane vlasnika podataka, u cilju da obezbedimo da se pridržavamo zakonskih ili ugovornih zahteva ili zahteva koji su potrebni za sklapanje ili izvršenje ugovora (npr. obrađivanje vaših ličnih podataka kako bi se omogućila platna transakcija koju inicirate) i koje su suštinski neophodne za legitimni interes iPay-a.

Takođe možemo koristiti informacije na druge načine za koje pružamo konkretno obaveštenje na

dan ili pre vremena prikupljanja.

Legitimni interes

iPay može obrađivati lične podatke za određene zakonite poslovne svrhe, što obuhvata i neke od sledećih:

 • poboljšanje, modifikaciju, personalizaciju ili na drugi način poboljšanje naših usluga u korist naših klijenata i saradnika;
 • identifikovanje i sprečavanje prevara i kršenja propisa naročito iz domena pranja novca i finansiranja terorizma;
 • poboljšanje bezbednost naše mreže i informacionih sistema;
 • bolje razumevanje interakcija lica sa našim veb stranicama;
 • potrebe direktnog marketinga;
 • komunikacija za koju mislimo da će vam biti od interesa;
 • utvrđivanje efikasnost promotivnih kampanja i reklama

Kad god obradimo podatke za ove svrhe, mi ćemo obezbediti da vaša prava održimo na visokom

nivou i uzimamo u obzir ova prava. Imate pravo da se protivite takvoj obradi, a ako želite da to učinite molimo da nam se obratite na sledeću email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Imajte na umu da ako ostvarujete svoje pravo na prigovor, to može uticati na našu sposobnost da izvršavamo i pružamo usluge za vašu korist uključujući mogućnost da u skladu sa propisima ne budemo u mogućnosti da vam uopšte pružimo uslugu (npr. da izvršimo transakciju, ili da vam izdamo traženi platni instrument).

Kako obrađujemo i štitimo lične podatke

Podatke koje prikupljamo, obrađujemo automatizovanim sredstvima, i za određeni vremenski period, kako bi se obezbedilo da se lični podaci ne čuvaju duže nego što je potrebno.

Održavamo administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mere osmišljene da se zaštite lični podaci koje pružate od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, izmene, pristupa, obelodanjivanja ili upotrebe.

Kako bismo obezbedili odgovarajuću bezbednost i poverljivost ličnih podataka, primenili smo sledeće mere bezbednosti:

 • Šifriranje podataka u tranzitu;
 • Jaka kontrola autorizacije autentičnosti;
 • ojačana mrežna infrastruktura;
 • rešenja za praćenje mreža;

Koliko dugo čuvamo podatke koje prikupljamo

U našim sistemima čuvamo lične podatke koje prikupljamo na način koji omogućava identifikaciju vlasnika podataka ne duže nego što je potrebno u pogledu svrhe za koje su prikupljeni podaci ili za koje se ti podaci dalje obrađuju.

Ovaj određeni vremenski period određujemo uzimajući u obzir:

 • Neophodnost zadržavanja uskladištenih ličnih podataka s ciljem pružanja usluga uspostavljenih sa korisnikom;
 • Da bi se zaštitio legitimni interes iPay-a kako je opisano u svrsi;
 • Propise.

Informacije koje prosleđujemo

Ne objavljujemo lične podatke koje prikupljamo o Vama, osim što je opisano u ovom Politikom o privatnosti ili u posebnim obaveštenjima-politikama koja se pružaju u vezi sa određenim aktivnostima.

Možemo proslediti lične podatke učesnicima u sprovođenju platnih transakcija.

Ne ovlašćujemo učesnike da koriste ili objavljuju informacije, osim ako je to potrebno za obavljanje usluga u naše ime ili u skladu sa propisima.

Pored toga, možemo otkriti lične podatke o Vama ukoliko je to potrebno u skladu sa zakonom, državnim organima u skladu sa njihovim zakonitim zahtevima; i kada smatramo da je obelodanjivanje neophodno ili odgovarajuće za sprečavanje fizičke štete ili finansijskog gubitka, ili u vezi sa istragom sumnjive ili aktuelne lažne ili nezakonite aktivnosti.

Takođe zadržavamo pravo prenosa ličnih podataka koje imamo o Vama u slučaju da prodajemo ili prenesimo celokupno ili deo našeg poslovanja ili imovine.

Zemlje u koje možemo preneti lične podatke koje sakupljamo o vama mogu biti:

 • U okviru Evropske unije
 • van Evropske unije

Vaša prava kao vlasnika podataka

Kada je tako propisano, vlasnik podataka može koristiti sledeća posebna prava:

 • Pravo pristupa: Vlasnik podataka ima pravo pristupa svojim ličnim podacima u vezi sa kojima se proverava da li se njegovi lični podaci obrađuju u skladu sa zakonom.
 • Pravo na ispravku: Vlasnik podataka ima pravo da zatraži ispravljanje svih netačnih ili nepotpunih podataka o njemu ili njoj, kako bi se zaštitila tačnost takvih informacija i adaptacija za obradu podataka.
 • Pravo na brisanje: Vlasnik podataka ima pravo da traži da iPay izbriše informacije o njemu i da više ne obrađuje te podatke.
 • Pravo ograničavanja obrade: vlasnik podataka ima pravo da traži da iPay podataka ograniči obradu njegovih podataka.
 • Pravo prenosivosti podataka: Osoba koja se bavi podacima ima pravo da zahteva prenosivost podataka što znači da vlasnik podataka može primati prvobitno dostavljene lične podatke u strukturiranom i obično korišćenom formatu ili da vlasnik podataka može zatražiti prenos podataka na drugog kontrolora podataka.
 • Pravo na prigovor: Vlasnik podataka koji dostavlja iPay-u lične podatke ima pravo da u bilo koje vreme uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti bez potrebe za opravdavanjem njegove ili njene odluke.
 • Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: Vlasnik podataka ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega ili nju.
 • Pravo da podnese žalbu nadzornom organu: Svaki vlasnik podataka ima pravo da podnese žalbu nadzornom organu, posebno u državi članici EU gde ima prebivalište, u mestu ili mestu navodnog kršenja ako podnosilac podataka smatra da obrada ličnih podataka koji se odnose na njega krše važeći propisi.

Kad god se obrada zasniva na saglasnosti, vlasnik podataka može povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku.

Ažuriranje Politike o privatnosti

Ova Politika o privatnosti (uključujući bilo koje njene dopune) može se periodično ažurirati kako bi se uskladila sa promenama propisa ili primenjenoj dobroj poslovnoj praksi društva iPay. 

Ukoliko dođe do značajnih promena, obavestićemo Vas tako što ćemo istaći obaveštenje na našim sajtovima ili aplikacijama koje ukazuje na vrhu svakog obaveštenja kada je poslednji put ažurirano.

PRIHVATANJE

Prihvatanjem ove politike i korišćenjem usluga iPay-a potvrđujete da ste upoznati sa ovom Politikom i dajete dozvolu za pristup, obradu i čuvanje bilo koje informacije koju pružite na način kako je opisano ovom Politikom.

© 2017 by iPay See d.o.o. Beograd