Politika privatnosti

Politika zaštite privatnosti iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica

U iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica stalno razvijamo i unapređujemo svoje proizvode i usluge, jer želimo da one budu pravi odgovor na vaše potrebe. Iz tog razloga, prikupljamo i obrađujemo određene podataka o ličnosti koji nam omogućavaju da brže i kvalitetnije  prilagodimo ponudu vašim potrebama i željama i obezbeđuju našu efikasniju komunikaciju i bolje korisničko iskustvo.

Zaštita vaše privatnosti nam je bitna, zato želimo da vas ovom Politikom zaštite privatnosti informišemo i pomognemo da razumete koje vaše podatke o ličnosti prikupljamo, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo, na koji način ih obrađujemo, kao i koja su vaša prava i  na koji način možete da ih ostvarite.

Podatke o ličnosti pažljivo čuvamo i štitimo kako ne bi došlo do eventualnog nezakonitog otkrivanja podataka neovlašćenim licima. Obavezujemo se da, bez odgovarajućeg pravnog osnova, podatke o ličnosti nećemo dostavljati, pozajmljivati ili prodavati trećem licu bez prethodnog obaveštenja i obezbeđivanja vaše saglasnosti. 

Politika privatnosti se primenjuje na sve usluge i proizvode čije korišćenje  uključuje obradu podataka o ličnosti. 

Ko je odgovoran za rukovanje vašim podacima o ličnosti?

Rukovalac vašim podacima o ličnosti je: 

 • iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica, Beogradskog bataljona 4, MB 21150711 (u daljem tekstu: iPay See)

Kome se možete obratiti za dodatna objašnjenja ili informacije o obradi podataka o ličnosti, uključujući vaša prava?

U iPay See je lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO) na raspolaganju putem:

 • elektronske pošte na adresi: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili 
 • pošte: iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica, Ljiljana Mikić, lice za zaštitu podataka o ličnosti, Beogradskog bataljona 4, 11030 Čukarica

 Kada možemo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti?

 1. Za zaključivanje i izvršavanje ugovora sa vama

U iPay See podatke o ličnosti obrađujemo za svrhe odobravanja i korišćenja određenih finansijskih usluga i izvršenja mera pre zaključivanja ugovora, na primer o transakcijama izvršenim platnim karticama, transakcije izvršenja platnih naloga, razmatranje reklamacija i održavanje kontakata sa klijentima preko različitih kanala.

 1. Kad to od nas zahteva zakon   

U iPay See podatke o ličnosti obrađujemo za svrhe ispunjavanja zakonskih i drugih propisa, naročito onih koji uređuju poslovanje institucije elektronskog novca i izvršenje platnih usluga, pre svega obaveza izveštavanja, provere klijenata (sprečavanje pranja novca) i upravljanja rizicima. 

 1. Kad za to postoji legitiman interes iPay See

U iPay See podatke o ličnosti obrađujemo i na osnovu svojih legitimnih interesa, kojim pokazujemo da smo odgovorni prema vama i da vam omogućavamo izbor ponuda i usluga koji će ispuniti vaša očekivanja, pri čemu pažljivo procenjujemo odnos između naših legitimnih interesa i prava na zaštitu vaših podataka o ličnosti.

Podatke na osnovu legitimnog interesa obrađujemo, između ostalog, u sledećim slučajevima:

 • kod mera za sprečavanje, registrovanje i istraživanje prevara i drugih štetnih postupanja, i drugih sličnih mera, naročito zbog mogućnosti dokazivanja transakcija i obezbeđivanja zaštite imovine klijenata i zaposlenih, kod snimanja telefonskih razgovora (npr. u slučaju zaključivanja poslova, reklamacija itd.),
 • u istraživanju tržišta, izrade poslovnih analiza i analiza sa svrhom donošenja poslovnih odluka.
 1. Kada date pristanak za obradu podataka 

Obrada podataka o ličnosti može se zasnivati i na pristanku pojedinca koji iPay See omogućava korišćenje njegovih podataka o ličnosti za određene svrhe, i to:

 • za sprovođenje marketinških aktivnosti, kao što su slanje aktuelnih novosti, opšte obaveštavanje o ponudi, pogodnostima, događajima, nagradnim igrama i drugim novostima, od značaja za određeni segment korisnika finansijskih usluga i širu javnost; 
 • za obaveštavanje o ponudi proizvoda i usluga, aktuelnim novostima i pogodnostima, prilagođenim vašim interesima i interesovanju na osnovu profilisanja koje iPay See koristi za te svrhe. Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja;
 • za sprovođenje anketiranja i upitnika za proveru zadovoljstva, korišćenje usluga i prodajnih kanala, sa svrhom prilagođavanja i poboljšanja ponude, i dr.

 Primenjujemo sledeća načela obrade podataka

a)Zakonitost, poštenje i transparentnost

iPay See obezbeđuje zakonit, pošten i transparentan način obrade podataka o ličnosti uz pomoć sledećih mera:

     1) jasan i pregledan način prosleđivanja informacija licu na koje se podaci odnose o nameni, načinu i vrsti obrade podataka o ličnosti još u fazi prikupljanja podataka o ličnosti;

     2) obrada je potrebna u cilju sprovođenja ugovora koji iPay See zaključuje sa licem na koje se podaci odnose (npr. klijenti, zaposleni, potencijalni klijenti) ili se zasniva na prethodnom pristanku lica na koje se podaci odnose;

     3) obrada je potrebna radi ispunjenja zakonske obaveze koja važi za iPay See kao rukovaoca podacima o ličnosti (npr. prosleđivanje podataka o ličnosti zaposlenih spoljnim institucijama po osnovu zaključenih ugovora o radu);

     4) obrada je potrebna radi ostvarivanja legitimnog interesa iPay See

b)Ograničenje svrhe

iPay See obrađuje podatke o ličnosti u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

U slučaju da se podaci o ličnosti nameravaju obrađivati i u druge svrhe, predlagač nove obrade podataka o ličnosti izrađuje procenu uticaja na zaštitu podataka i po potrebi pribavlja pristanak lica na koje se podaci odnose.

c)Minimalni obim podataka

iPay See u pribavljanju podataka o ličnosti o licu na koje se podaci odnose obezbeđuje samo podatke o ličnosti koji su potrebni za ispunjenje svrhe za koju se podaci obrađuju. 

Dodatni podaci o ličnosti pribavljaju se uz pristanak lica na koje se podaci odnose, a radi ispunjenja određene svrhe.

d)Tačnost

iPay See obezbeđuje tačnost podataka o ličnosti uvođenjem automatskih i ručnih kontrola u okviru obuhvata i obrade podataka o ličnosti.

e)Ograničenje čuvanja

Rokovi čuvanja podataka su opredeljeni u internom aktu IPay See o čuvanju registratorskog materijala, i to na način da se čuvaju u okviru zakonski određenih rokova čuvanja i u okviru rokova neophodnih za postizanje svrhe obrade istih. 

f)Integritet i poverljivost

iPay See je implementirala tehničke i organizacione mere za obezbeđenje podataka o ličnosti prateći pri tome zakonske odredbe i dobru praksu. 

Obrada podataka o ličnosti na lokaciji spoljnog izvršioca (obrađivač) vrši se na osnovu ugovora kojim se između ostalog uređuju dužnosti obrađivača u pogledu obezbeđenja podataka o ličnosti i trenutnog izveštavanja o bezbednosnim događajima koji bi mogli da imaju uticaj na poverljivost i / ili integritet podataka o ličnosti.

Kako prikupljamo vaše podatke i koje vrste podataka o ličnosti obrađujemo?

iPay See podatke o ličnosti prikuplja na tri osnovna načina:

 • Podatke prikupljamo prvenstveno direktno od lica na koje se podaci odnose, i to na način da nam ih oni dostave. Najčešći primer za ovakav način prikupljanja podataka je podnošenje zahteva za pojedinu uslugu ili proizvod, pri čemu lice na koje se podaci odnose, ako želi da upotrebi određenu uslugu ili proizvod, daje podatke i dokumente koji su potrebni za identifikaciju (npr. ime, prezime, adresa, očitan/skeniran/slikan lični dokument, JMBG, itd.). Takođe, podatke prikupljamo i tokom komunikacije sa licem na koje se podaci odnose putem kontakt centra, internet portala i društvenih mreža, pri rešavanju prigovora, tokom video-identifikacije, itd.
 • Prikupljamo podatke koji nastanu automatski kada lice na koje se podaci odnose koristi usluge i/ili proizvode iPay See. U takve podatke spadaju podaci o izvršenim transakcijama, načinu korišćenja određenih usluga i proizvoda iPay See, IP adresi, itd.
 • Prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora kao što su, na primer, podaci iz registra privrednih društava i podaci o statusu funkcionera. 

Preduslov za svako prikupljanje podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose je postojanje odgovarajućeg pravnog osnova zasnovanog na zakonu.

 Koje podatke prikupljamo i obrađujemo

U iPay See obrađujemo sledeće vrste podataka o ličnosti:

 • osnovne identifikacione i druge podatke za identifikaciju i kontakt podatke

Vaši podaci o ličnosti, kao što su ime i prezime, datum rođenja, mesto prebivališta, telefonski broj i/ili adresa elektronske pošte, potrebni su nam da vam šaljemo obaveštenja, inače nećete biti obavešteni o akcijama i našoj ponudi. To su osnovni identifikacioni i kontakt podaci, potrebni za zaključivanje posla ili za obaveštavanje o ponudi. 

 • podatke o kanalima i aplikacijama koje koristite

Sa iPay See možete stupiti u kontakt preko različitih kanala komunikacije i prodajnih mesta (internet i mobilne aplikacije IPay See). Prilikom prijave, vršenja transakcija i obavljanja drugih aktivnosti vaš računar automatski šalje vašu IP adresu na server iPay See kome ste pristupali. Tako možemo da registrujemo broj mreže i podmreže, u kojoj se nalazi vaš računar. Ukoliko ste omogućili internet kolačiće u pretraživaču, koji koristite tom prilikom, oni vam omogućavaju nesmetano korišćenje internet stranice sa svim funkcionalnostima i boljim korisničkim iskustvom. 

 • kontakte sa iPay See

Vodimo evidenciju o našim kontaktima s vama, naročito o datumu (može i o vremenu) kontakta i povodu komunikacije. To važi za sve tipove kontakta (telefon, video poziv, SMS, pošta, elektronska pošta, i drugi). Kada vas obavestimo o ponudi, čuvamo podatak o tome da li ste ponudu prihvatili ili ne, kako vam je ne bismo ponovo nudili. 

 • evidencije komunikacija

Kada nas pozovete telefonom, pre početka poziva možemo vas obavestiti da se razgovori snimaju. U nekim drugim slučajevima moramo da beležimo pozive, jer nas na to obavezuje zakonska regulativa, kako bismo imali potvrdu da smo poštovali vaša uputstva odnosno da je ugovor izvršen na važeći način, odnosno da postupamo u skladu sa svojim pravnim obavezama. 

 • geolokacijske podatke

Informacije o plaćanjima koja su izvršena instrumentima plaćanja iPay See i aplikacije koje koristite za mobilno bankarstvo sadrže i podatke o geolokaciji. Ti podaci detaljno određuju koordinate GPS (ili tačku adrese) određene transakcije, u zavisnosti od fizičke lokacije terminala za plaćanje predmetnog trgovca. Vašu lokaciju prilikom prijave možemo izdvojiti iz posebnih logova upisa. Takođe koristimo podatke o geolokaciji, kad posetite našu internet stranicu i kad koristite mobilne aplikacije iPay See, kako bismo mogli da vam ponudimo kontakt informacije i da vam pomognemo da potražite najbližeg savetnika ili filijalu.

 • spoljne izvore

Želimo da se uverimo da će vam naša ponuda odgovarati, zato ponekad koristimo i podatke iz spoljnih izvora, kad naši sopstveni podaci nisu dovoljni za ciljno usmeravanje. Takvi izvori obuhvataju pre svega javne registre i evidencije (na primer registar Agencije za privredne registre).

 • podatke i informacije koje obrađujemo, kako bismo postupali u skladu sa svojim zakonskim  obavezama

To su podaci koje moramo da prikupljamo, vrednujemo i skladištimo na određeni vremenski period, kako bismo postupali u skladu sa svojim zakonskim obavezama. Ovde na primer spadaju obaveza arhiviranja podataka u skladu sa različitim zakonima, koji regulišu poslovnu delatnost, ili prikupljanje i vrednovanje podataka sa svrhom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i drugi zakonski zahtevi. Takvi podaci mogu, na primer, da obuhvataju: izvor vašeg prihoda, povezana lica, državljanstvo, adresu prebivališta, područje aktivnosti, itd. Na osnovu vašeg pristanka ili ako postoji drugi pravni osnov, te podatke možemo da koristimo i za druge svrhe.

 Ko može da koristi vaše lične podatke koje ste dostavili iPay See?

 • zaposleni u iPay See

Vaše podatke o ličnosti obrađuju sistemi u iPay See i određeni zaposleni kojima su ti podaci potrebni za njihov rad i zato mogu da ih međusobno razmenjuju. To znači da će podatak, koji ste dali biti na raspolaganju i drugim zaposlenima u iPay See, na primer zaposlenima u marketingu za svrhe prodaje (ukoliko postoji odgovarajući pravni osnov za ovu vrstu obrade). 

 • ugovorni obrađivači

Korisnici podataka o ličnosti su osim zaposlenih u iPay See mogu biti i zaposleni ugovornih obrađivača iPay See, koji mogu da obrađuju vaše podatke samo u skladu sa određenim zakonom, dozvolom ili vašim pristankom. 

 • nadležni državni organi

U određenim slučajevima, koje propisuju važeći zakoni, vaše podatke o ličnosti dostavljamo, odnosno o njima izveštavamo i nadležne državne organe (na primer Uprava za sprečavanje pranja novca, Poreska uprava Republike Srbije, Narodna banka Srbije, sudovi, itd.). Moramo ih dostaviti i trećim licima, ako takvu obavezu dostavljanja odnosno otkrivanja iPay See nalaže zakon.

Detaljnije informacije o kategorijama korisnika, ugovornim partnerima i ugovornim obrađivačima Institucije možete dobiti na zahtev od našeg Lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke o ličnosti?

Period čuvanja podataka o ličnosti zavisi od osnova i svrhe obrade određene kategorije podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti čuvaju se samo onoliko vremena, koliko je to propisano odnosno dozvoljeno i potrebno za ostvarivanje svrhe, zbog koje su se prikupljali ili dodatno obrađivali. Podaci o ličnosti se posle ispunjenja svrha obrade, ako ne postoji drugi pravni osnov ili ako je to potrebno za ostvarivanje, izvođenje ili odbranu pravnih zahteva, brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimizuju.

Koja su vaša prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti?

Pravo na pristup podacima o ličnosti

Imate pravo da dobijete informacije o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti. Ako ih obrađujemo, obavestićemo vas, između ostalog, o svrsi obrade podataka o ličnosti, kategoriji podataka o ličnosti, primaocima ili kategorijama primalaca kojima s podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom periodu u kojem će podaci o ličnosti biti čuvani, te o pravima koja možete ostvariti u odnosu na Instituciju kao rukovaoca podacima o ličnosti.

Pravo na ispravku podataka o ličnosti

Imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, odnosno imate pravo podneti zahtev za ispravku vaših netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti, između ostalog i davanjem dodatne izjave.

Pravo na ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti

Imate pravo na ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

     1) kada osporavate tačnost podataka o ličnosti ograničićemo obradu na period koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;

     2) kada je obrada vaših podataka o ličnosti nezakonita, a protivite se brisanju podataka te umesto toga tražite ograničenje njihove obrade;

     3) kada više ne postoji potreba obrade vaših podataka o ličnosti, a zahtevate da sa obradom nastavimo radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane vaših pravnih zahteva;  i

     4) kada uložite prigovor na obradu na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Pravo na prigovor

Imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor iPay See na obradu podataka o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

     1) lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava iPay See proveru tačnosti podataka o ličnosti;

     2) obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;

     3) iPay See više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;

     4) lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane iPay See preteže nad interesima tog lica. 

Kada uložite prigovor, iPay See više nije dozvoljeno da obrađuje vaše podatke o ličnosti, osim ukoliko predoči da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Pravo na brisanje

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) označava vaše  pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

 1. kada vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 2. kada lice na koje se podaci  odnose opozove pristanak na osnovu kojeg se obrada podataka o ličnosti i posebnih podataka o ličnosti vršila u jednu ili više svrha obrade, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 3. kada uložite prigovor na obradu podataka u skladu sa Zakonom,  a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose,

     4) kada su vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađeni i

     5) kada podatke o ličnosti moramo brisati radi poštovanja naših zakonskih obaveza u skladu sa pravom Republike Srbije.

Pravo na prenosivost podataka

Pravo lica na prenosivost podataka znači pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili iPay See primite u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da takve podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja s naše strane, ukoliko je iPay See obradu vršila automatizovano i na osnovu pristanka ili ugovora.

Pravo na automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje

Imate  pravo da zahtevate  da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice koje mogu  značajno da utiču na Vaš položaj, osim u slučaju ako je odluka:

-neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i Institucije ili je  zasnovana na zakonu odnosno na izričitom pristanku lica na koje se podaci odnose.

U određenim slučajevima Institucija je dužna i primenjuje odgovarajuće mere zaštite prava, odnosno u svemu postupa u skladu sa odredbama Zakona. 

 Kako možete ostvariti svoja prava?

Svoja prava možete ostvariti upućivanjem zahteva koji podnosite mora biti uredno popunjen i potpisan i poslat na licu za zaštitu podataka o ličnosti na

 • elektronsku poštu na adresi: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili 
 • putem pošte na adresu: iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica, Ljiljana Mikić, lice za zaštitu podataka o ličnosti, Beogradskog bataljona 4, 11030 Čukarica

U slučaju kada primimo zahtev koji nije uredno popunjen ili koji nije potpisan, pozvaćemo vas da uočeni nedostatak u zahtevu otklonite.

Ostvarivanje navedenih prava omogućićemo vam u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u primerenom roku i bez nepotrebnih odlaganja. Napominjemo da je iPay See dužna da po zahtevu pojedinca postupi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema kompletnog zahteva. Rok može biti produžen za još 60 dana, ukoliko je to neophodno, a uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. iPay See je dužna da o produženju roka i razlozima za to produženje obavesti pojedinca u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Na navedene adrese nam se slobodno obratite i kada imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših podataka o ličnosti od strane iPay See.

Informacije u vezi sa ostvarivanjem prava se pružaju bez naknade, odnosno Institucija može da naplati nužne administrativne troškove  ili da odbije da postupi po zahtevu, ako je zahtev lica na koje se podaci odnose očigledno neosnovan ili preteran. Teret dokazivanja je na Instituciji.

 Da li možete svoj pristanak da povučete ili ograničite?

Vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti za svrhe, koje smo opisali u ovoj Politici zaštite privatnosti, dobrovoljan je. Pristanak za obradu podataka možete u bilo kom trenutku da ograničite odnosno povučete tako što ćete o tome obavestiti iPay See, što neće na bilo koji način uticati na bilo koji ugovorni odnos između vas i iPay See ili na korišćenje proizvoda i usluga, koji ne zahtevaju takav pristanak.

iPay See će i nakon povlačenja vašeg pristanka obrađivati samo one podatke u vezi sa vama, koje je neophodno da obrađuje radi ispunjavanja zakonskih obaveza, zbog izvršavanja ugovora sa vama i zbog zaštite svojih legitimnih interesa.

Podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u nastavku teksta: Poverenik).

Imate pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada podataka izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo  da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite. Poverenik je dužan da Vas obavesti o toku postupka koji vodi, rezultatima postupka, kao i o pravu lica da pokrene sudski postupak u skladu sa članom 83.  Zakona. Pritužba se podnosi u pisanom obliku, neposredno ili elektronski na obrascu Pritužba, poštom na gornju adresu ili na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Dodatne informacije

iPay See zadržava pravo na izmene ili dopune ove Politike privatnosti. 

Za sve što nije posebno određeno ovom Politikom privatnosti, Opštim uslovima poslovanja ili ugovorom koji su zaključili iPay See i pojedinac, primenjuju se odgovarajuće zakonske odredbe.

Više detalja o samom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti kao i ostalim aktivnostima kancelarije Poverenika možete pronaći na internet adresi: https://www.poverenik.rs 

Ova Politika privatnosti počinje da se primenjuje od 21. avgusta 2019. godine, odnosno od dana početka primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

© 2017 by iPay See d.o.o. Beograd